Podvojné účtovníctvo

Postupy účtovania, rámcová účtová osnova, podrobnosti účtovnej závierky sú stanovené Opatrením ministerstva financií SR. V súčasnosti platné opatrenia pre podnikateľov 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva a 4455/2003-92 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. S vedením účtovníctva súvisí vedenie pomocných kníh a operatívnych evidencií ako knihy faktúr, knihy daňových dokladov, pomocné knihy pre operatívnu evidenciu majetku, atď. Samozrejmosťou je kompletné zostavenie účtovnej závierky.

RED FLOWER, s.r.o. - Vôňa Vášho úspechu