Transformácia a zostavenie účtovných závierok podľa IAS/IFRS

Čoraz dôležitejšiu úlohu v súčasnosti má zostavenie účtovnej závierky podľa medzinárodných štandardov IAS/IFRS alebo transformácia slovenských závierok na finančné výkazy podľa IAS/IFRS. Naša spoločnosť sa aktívne venuje aj tejto oblasti. Všetci naši pracovníci prechádzajú neustálym vzdelávaním, držia krok s vývojom v slovenskej ekonomike a legislatíve, prispôsobujú sa novým podmienkam podnikania. Štyria naši audítori absolvovali medzi prvými v Slovenskej republike náročnú skúšku IFRS špecialista, ktorá vytvorila základ pre transformácie účtovných závierok zostavených v zmysle slovenských predpisov na finančné výkazy zostavené v súlade s medzinárodnými štandardmi IAS/IFRS. Poskytujeme aj odborné poradenstvo pri zostavovaní takýchto účtovných závierok.

RED FLOWER, s.r.o. - Vôňa Vášho úspechu