Audit individuálnej účtovnej závierky

Účtovná závierka je prostriedkom prezentácie spoločnosti. Musí obsahovať správne a pravdivé informácie. Okrem toho, že má obsahovať určité náležitosti, musí byť v niektorých prípadoch overená audítorom.

Povinnosť nechať si overiť účtovnú závierku audítorom majú účtovné jednotky definované v §19 odsek 1 a 4 zákona o účtovníctve. Sú to obchodné spoločnosti vytvárajúce základné imanie a družstvá, ktoré v bežnom a v predchádzajúcom roku splnili aspoň dve z troch podmienok:

  • celková suma majetku presiahla 1 milión eur /Súvaha, riadok 001 Brutto/
  • čistý obrat presiahol 2 milióny eur / výnosy z účtovej skupiny 60, 64 a 66 /
  • priemerný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30,

ďalej, obchodné spoločnosti a družstvá, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, nadácie, účtovné jednotky pôsobiace na finančnom trhu definované v §17a, banky a pobočky zahraničných bánk a iné, ktorým to ukladá osobitný predpis.

RED FLOWER, s.r.o. - Vôňa Vášho úspechu