Audit konsolidovanej účtovnej závierky

Konsolidovaná účtovná závierka poskytuje informácie o konsolidovanom celku. Zostavuje ju materská účtovná jednotka. Takisto zostavuje aj výročnú správu. Konsolidovaná účtovná závierka a výročná správa za konsolidovaný celok musí byť overená audítorom. Povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku má materská účtovná jednotka v prípade, ak v minulosti boli za konsolidovaný celok splnené aspoň dve z týchto podmienok v dvoch po sebe idúcich účtovných obdobiach:

  • celková suma majetku materskej a dcérskych spoločností je väčšia ako 17 miliónov eur
  • čistý obrat materskej a dcérskych spoločností je väčší ako 34 miliónov eur
  • priemerný počet zamestnancov materskej a dcérskych spoločností za účtovné obdobie presiahol 250

Konsolidovanú účtovnú závierku rieši §22 zákona o účtovníctve.
Po prvýkrát za rok 2009 budú konsolidovanú účtovnú závierku zostavovať aj subjekty verejnej správy (§22a zákona o účtovníctve).

RED FLOWER, s.r.o. - Vôňa Vášho úspechu