Audit súladu výročnej správy s účtovnou závierkou

Účtovná jednotka ktorá musí mať závierku overenú audítorom, zostavuje aj výročnú správu, ktorá taktiež musí byť overená audítorom. V tomto prípade audítor overuje súlad Výročnej správy a účtovnej závierky. Výročná správa obsahuje okrem údajov z účtovnej závierky aj informácie o stave a vývoji účtovnej jednotky a iné dôležité údaje nenachádzajúce sa v účtovnej závierke.

RED FLOWER, s.r.o. - Vôňa Vášho úspechu